Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Крол Транс ООД, уреждащи отношенията с възложителя на транспортни услуги.

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията на Крол Транс ООД с възложителите на транс-
порт, като уреждат условията и отговорността на страните при извършване на спедиторски, транспортни
услуги, както и съпровождащите операции. В качеството си на спедитор КРОЛ ТРАНС” ООД действа в
пределите на предлаганите услуги от свое име и за сметка на товародателя, с годни транспортни средства.

Тези Общи условия не регулират отношенията на компанията с превозвачите.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и пълнотата на предоставената на Крол Транс ООД
информация, в това число и за верността и пълнотата на придружаващите я превозни и други документи.
В случай че теглото, количеството, обема, както и видът на товара /в това число дали превозваната стока
е акцизна/ или други характеристики не съответстват на информацията, посочена в заявката или товари-
телницата, или ако превозните документи за извършване на митнически, ветеринарни, санитарни проце-
дури, движението по пътищата и други формалности, които трябва да бъдат извършени преди предаване
на товара на получателя липсват или не отговарят на нормативните изисквания в държавите, през чиято
територия се извършва превоза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в съответствие с представените
документи ( вкл. решения на митническите органи ) за наложени санкции, принудителните разходи, пла- 
тени от Крол Транс ООД ( или от трета страна, наета от него - превозвач ) на съответните органи, както
и за всякакви други разходи, платени от Крол Транс ООД в резултат от действие или бездействие на ВЪЗ-
ЛОЖИТЕЛЯ във връзка с тази точка.

3. Свободно време за товарене / разтоварване на стоките - до 3 /Три/ часа, а когато има митническо офор-
мяне на стоките – 24 /Двадесет и четири/ часа, считано от пристигане на автомобила на товарен / разтова-
рен адрес, но не по-рано от началния час на товарене или разтоварване, посочен в заявката;

3.1.1. След изтичане на свободното време, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер:

10 /Десет/ EUR за всеки започнат следващ час, но не повече от 100 /Сто/ EUR за първите 21 /Двадесет и
един / часа след изтичането на 3-те часа – свободно време за товарене или разтоварване;

За всеки следващи започнати 24/Двадесет и четири/ часа – неустойката е 100 /Сто/ EUR.

100 /Сто/ евро за всеки започнати следващи 24 часа след изтичане на свободното време за товарене / раз-
товарване и митническо оформяне на стоките.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението за всеки организиран от Крол Транс ООД превоз в дого-
ворения в транспортната заявка срок.

4.1.1. В случай че плащането е договорено да бъде извършено преди доставката на стоките, то за да бъдат  
те разтоварени и предадени на получателя, сумата за възнаграждението следва да бъде получена по банкова
сметка на Крол Транс ООД. В противен случай Крол Транс ООД ИМА право да откаже предаването на това-
ра на получателя като обезпечение за вземанията си по съответната заявка до момента на изпълнение задъл-
жението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащане на възнаграждението. Всички разходи, възникнали в резултат от
задържането на товара, в това число, но не само: разходи за складиране, товаро-разтоварни операции,прена-
сочване на автомобила, престой и други са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обезщетението за направени
разходи също се заплаща преди разтоварване на стоките и предаването им на получателя.

4.1.2. В посочения в предходната точка случай, Крол Транс ООД не носи отговорост пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за забава при доставка на стоките, както и за всякакви допълнителни разходи на получателя, ако има такива,
които последният е претендирал или може да претендира към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. При никакви условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да задържа плащането или да прихваща суми, дължи-
ми към Крол Транс ООД без изрично писмено съгласие на последния.

6. Товаренето и разтоварването на пратките не е задължение на Крол Транс ООД, като последният не носи от-
говорност за увреждане на стоките по време на товарене и/или разтоварване.

7. Крол Транс ООД има право да откаже изпълнението на превоза в следните случаи:

Когато подлежаща на товарене стока не съответства на тази, описана в транспортната заявка и ЧМР товарител-
ницата;
Ако опаковката на товара е повредена, недостатъчна или неподходяща с оглед естеството на стоката, нейното
тегло, обем или  начин на транспортиране и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е отказал да я замени;

7.1.1. В посочените по-горе случаи Крол Транс ООД не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забава пора-
ди товаренето на стоките и/или за забава при тяхното доставяне.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи следните неустойки на Крол Транс ООД, в случай че вече приета от последния транс-
портна заявка бъде отменена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-късно от 14.00 часа в деня, предхождащ договорения в заявка-
та ден за товарене:
При групажна пратка – 75 % от транспортното навло по отменената заявка;
При цял товар – 150 евро.

Неустойките по предходното изречение не ограничават Крол Транс ООД от право да претендира, освен тях и обезще-
тение до размера на действително претърпените загуби и вреди.

9. За неуредените с настоящата заявка въпроси се прилагат: разпоредбите на Конвенция ЧМР, с изключение на въпро-
сите относно срока на погасителна давност за претендиране от Крол Транс ООД на дължимото възнаграждение за из -
вършените услуги, за които ще се прилага общата 5-годишна давност; разпоредбите на гражданското и търговско зако-
нодателство на Република България. Считаме условията за приети при потвърждение на нареждането за организиране
на транспорт или при неговото изпълнение.
Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 01 Януари 2017 година.
 
 
Крол Транс ООД

бул. България №125,
7000 Русе, България
моб:  +359 889 521 863
тел:   +359 82 82 40 45
факс: +359 82 82 32 51
www.kroltrans.com