ТранзитНет SGS

TransitNet е сигурна, многоезична, уеб-базирана платформа, която контролира и следи транзитните декларации,
за да намали значително времето за транзитно преминаване. TransitNet дава възможност на транспортната и ло-
гистичната индустрии да подават електронна митническа транзитна декларация заедно с финансова гаранция,
покриваща отговорността за митнически задължения

 

Ползи от услугите на SGS - TransitNet

• Бързина: TransitNet е по-бърз и по-евтин от другите транзитни услуги.

• Достъпност: TransitNet е усъвършенствана и електронна алтернатива
на съществуващите хартиени системи и функционира както в страни от
ЕС, така и извън него.

• Доверие: TransitNet избягва необходимостта отделните оператори да
депозират транзитни гаранции  в полза на SGS клиентските центрове
или митници.

• Улеснение: TransitNet предоставя на митниците съвременна информа-
ция, улесняваща по-бързо преминаване на границата и бързо освобож-
даване за транзитно преминаване.

• Проследимост: TransitNet предоставя на всички участници (клиенти,
клиентски центрове и др.) онлайн изглед  на текущото състояние на
транзитните движения.