Митнически услуги и представителство

Повече от 24 години нашата компания предлага

Експресни, ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАДЕЖДНИ Митнически услуги и Представителство.


Митническа агенция Крол Транс извършва експресно и професионално митническо представителство с постоянен лиценз
за митнически агент.

Крол Транс  предлага комплексно митническо и външнотърговско обслужване в градовете: Русе, Видин и Свиленград по
заявка от клиента и нотариално заверено пълномощно.

Крол Транс изготвя експортни,импортни и транзитни митнически декларации, фактури, CIM, CMR, TIR карнет, ОДН, ОДВ,
EUR.1, A.TR, сертификати.

Крол Транс извършва  електронно деклариране

  • внос                            
  • износ
  • активно усъвършенстване – преработка и ремонт
  • временен внос
  • транзит
  • реекспорт
  • ТИР Карнет
  • ОДН / ОДВ

Крол Транс съгласува Вашите разрешителни в МИТ МЗХ.


Крол Транс предлага професионална помощ, сътрудничество и защита при митнически и валутни нарушения и корупция.


Крол Транс изготвя декларации по ИНТРАСТАТ

Крол Транс ще приеме за деклариране и представителство само  стоки, пратки и товари, които са подробно описани и съот-
ветстват на придружаващите ги документи.

Последиците от всяко установено нарушение ще бъдат за сметка, риск и отговорност на клиента.