ADR консултант по безопасността

Консултантски услуги при превоз на ADR опасни товари

                                                                       Кога се нуждаете от ADR Консултант..?

 

Съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR: всички предприятия,дейностите на които включват превоз на опасни товари по шосе, или свързани с тях опаковане и товаро – разтоварни дейности, трябва да определят и наемат Консултант по безопасността при превоз на опасни ADR товари. Задачата му не е само да минимизира рисковете свързани с населението, околната среда и различните видове имущество.

 

Крол Транс Ви предлага услуги с помощта на сертифициран Консултант при превоза на опасни товари, съгласно изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR:

 

                      1.Изготвяне на:                                                               2.Консултиране:

                     - Инструкции за управление и боравене                      - За Вашата компания, специ-

                       с опасни ADR товари (инструкциите са                         фично и по отношение на

                       в съответсвтие с нормативните ADR                             дейностите, свързани с пре-

                       изисквания);                                                                     воза на опасни ADR товари;

                    - Процедури за проверка на оборудване-                     - При закупуване на транспорт-

                      то, процедурите във връзка с товарене,                        ни средства за превоз на опас- 

                      транспортирането и разтоварването на                         ни товари и определянето на

                      опасни товари;                                                                  спецификациите, подходящите

                   - Подходящи мерки, съвети и указания за                        и уместни изисквания;             

                     предовратяването на инциденти и нару-                

                     шения на нормативни актове и закони;                       - В процеса на подбор на догвор-

                  - Годишен доклад:Последният съдържа                           ните Ви клиенти, във връзка с

                    най-малко данните за количеството на                           превоза на опасни товари.   

                    превозените опасни товари по класове,                         

                    данните за извънредни събития или про-

                    изшествия.
 

                     3.Обучение:                                                                     4.Изпълнение:

                     - Специфичен тренинг със служителите,                     - Съставяне на компилация от

                       на фирмата върху управлението на днев-                   инструкции и препоръки зa

                       ниците, записките за проверка на оборуд-                   подходящото етикиране на

                       ването и процедури във връзка с товарене,                товари и превозни средства;

                       транспортиране и разтоварване на опасни             - Прилагане на подходящи мерки 

                       товари;                                                                             в случаите, които застрашават   
  

                    - Въвеждане на мерки, които да повишат                        безопастността на товара или

                      информираността за рисковете, свърза-                       в случаи на инциденти;

                      ни с опаковането, товаренето,транспорти-               - Изготвяне и прилагане на спе- 

                      ране и разтоварването на опасни товари                    цифични доклади за инциденти,

                                                                                                               възникнали по време на товаре-

                                                                                                               не,транспорт и разтоварване;

                                                                                                            - Определени процедури за про-

                                                                                                               верка, които да гарантират за

                                                                                                               безопастността при опаковане,

                                                                                                               транспортиране и разтоварване

                                                                                                               на опасни товари.

                                                                           

 

 

                                        И не на последно място..

Консултант по безопасността при превоз на опасни ADR товари по шосе, съгласно eвропейската Наредба за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни ADR товари трябва да:

 

1. Контролира спазването на изискванията за превоз на съответния опасен товар;

 

2. Консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоз на опасни товари

 

3. Подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение превоза на опасни ADR товари

 

4. Контролира изпълнението на указаните процедурите, регламентиращи изискванията за идентифицирането на опасните товари, които се превозват;

 

5. Контролира дали при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари, те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;

 

6. Проверява екипировката, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари съгласно европейските изисквания за превоз на ADR товари;

 

7. Организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари впредприятиетои воденето на отчетите за това обучение;

 

8. Предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

 

9. Разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;

 

10. Предлага мерки за избягване на повторното възникване на произшествия, инциденти или сериозни нарушения;

 

11. Следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;

 

12. Следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

 

13. Предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;

 

14.Проверява за наличието на документите и екипировката за безопасност в пътното превозно средство, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка.

 

15. Следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;

 

16. В зависимост от степента на опасност, по негова преценка информира съответната районна служба по  пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;

 

17. Следи за изпълнението на предписанията, издадени от компетентните органи.