Митнически консултации

Крол Транс извършва консултации по всички митнически, външнотърговски и други въпроси свързани с обмитяването на внасяните и изнасяните стоки, свързани с:

•Прилагане на митническата тарифа на Република България за облагане на стоките внасяни от юридически лица и еднолични търговци. Правилно определяне на тарифните номера, позициите, подпозициите, митото, данъците и таксите, които събират митниците при вноса и износа на стоки.

•Обмитяване, митническа стойност и произход на стоките.

•Митнически преференции по международни спогодби и вътрешни нормативни актове.

•Въвеждане на стоките на митническата територия на Република България, манифестиране и разтоварване на стоките представени пред митническите органи, временно складиране на стоките.

Mитническо направление на стоките :

1) поставяне на стоките под митнически режим – за внос, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ и временен износ;

2) внасяне на стоките в свободна зона или в свободен склад;

3) реекспортиране на стоките извън митническата територия на Република България и пр.

•Митнически облекчения – Освобождаване от митни сборове при внос и износ на стоки и при връщане на изнесени от България стоки.

•Възникване, обезпечаване, изплащане на митническо задължение.

•Възстановяване и опрощаване на митни сборове.

•Външнотърговски режим по вноса и износа на стоки; регистрационен и разрешителен режим. Забранени за износ и за внос на стоки. Стоки, за които са определени квоти по поети от Република България международни договорни задължения и за които се събират експорти такси.

•Необходими документи (външнотърговски, митнически и други) при обмитяване на внасяните и изнасяните стоки.

•Условия и ред за съгласуване на разрешителните сделки по внасяните и изнасяните стоки.

•Изисквания на санитарен, ветеринарен, фитосанитарен и качествен контрол при внос и износ на стоки и транзитно преминаване на стоки през територията на Република България.

•Превозване на стоки с международни митнически гаранционни документи – карнет ТИР, карнет АТА и други или обезпечаване на митните сборове с депозит в пари или гаранция.

Изисквания на валутния закон и Наредбата за прилагане на същия при износ и внос на валута и валутни ценности.
Крол Транс  осъществява връзка със съответните държавни органи, организации и институции, свързани с митническата и външнотърговската дейност.