Железопътен Транспорт

При осъществяване на транспортно-спедиторска дейност ние целим:

по-доброто използване на силните страни и преимущества на различните видове
транспорт, включително ефективен комбиниран транспорт;
изграждането на дъл-
госрочни, близки делови, дори доверителни отношения с клиентите, ориентирани
към стратегически партньорства;
гъвкавост при изграждането на партньорски от -
ношения с пристанищните власти, превозвачи, оператори, други спедитори и кли-
енти, за да завършим логистичния цикъл успешно.

 

 Крол Транс осигурява на своите клиенти високо качество така, както и надеждно
 сътрудничество в областта на:
 
ЖП превозите на  Mетали, цимент, захар, слънчоглед, пшеница, горива и други.