Транспорт на ADR опасни товари

В Крол Транс Имате партньор, който изпраща вашите опасни товари с максимална сигур-
ност и най-голямо внимание.
Ние сме запознати с изискванията и правилата за транспортиране на опасните товари и 
превозваме различни по класификация опасни товари, по правилата, описани в регула-
циите за опасни стоки.
Съществуват специални правила за превоз на опасни товари, които трябва да се спазват.
Ето защо ние извършваме Вашия превоз на опасни товари според обширната база на ADR
( Европейското споразумение за международния превоз на опасни стоки по шосе ).
Работим с опасните Ви товари професионално, нашият обучен персонал и професионални
водачи допринасят за безопасността на хората и околната среда.
В "Крол Транс" ние сме в състояние да идентифицираме, класифицираме, опаковаме и ети-
кетираме веществата по подходящ начин,за да бъдат транспортирани спазвайки изцяло дей-
стващите разпоредби на спогодбата ADR.